ماده ۴۲

چگونگی ورود کالای مستعمل: ۱- ورود خودروهای مستعمل از جمله راه سازی در چارچوب قانون مربوطه و آیین‌نامه اجرایی آن امکان‌پذیر می‌باشد. ۲- ورود تجهیزات، دستگاه‌ها و ماشین‌آلات مستعمل برای خط تولید با رعایت مقررات مربوط منوط به تأیید وزارتخانه تولیدی ذیربط می‌باشد. ۳- در سایر موارد ورود کالاهای مستعمل با رعایت مقررات مربوط منوط به موافقت کمیسیون موضوع ماده یک این آیین نامه است.

تبصره- گمرک ایران موظف است کالاهای مستعمل موضوع این ماده، به استثنای ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید وارده از محل سرمایه‌گذاری خارجـی در چارچـوب قانـون جـلـب و حمـایـت سرمایه‌های خارجی به تأیید سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران را بر مبنای قیمت کالای نو مشابه قیمت‌گذاری نماید.