ماده: ۴۱

ورود کالا به صورت تجاری منوط به گشایش اعتبار در بانک می‌باشد.

تبصره- موارد زیر مشمول مقررات این ماده نمی‌باشد: ۱- کالاهای قابل ورود به صورت بدون انتقال ارز ۲- کالاهای قابل ورود از طریق بازارچه‌های مرزی که در چارچوب مصوبات مربوط اقدام می‌شود. ۳- کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین، شرکتهای تعاونی آن‌ها، پیله‌وران، ملوانان، کارکنان شناور‌ها، کارگران و ایرانیان شاغل در خارج از کشور طبق فهرستی که در این آیین‌نامه آمده است و در حد مقرر در آن. ۴- سایر موارد مستند به قوانین و مقررات.