ماده ۳۹

ورود کالا از طریق پست: ترخیص کالاهایی که از طریق پست وارد می‌شود باستثنای اقلامی که ورود آن‌ها از نظر شرعی یا قانونی ممنوع است مشروط برآنکه جنبه تجاری پیدا نکند تا ارزش حداکثر پنجاه (۵۰) دلار به نام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی، بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوزهای مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات، بلامانع است. در صورتی که ورود کالا از این طریق به صورت یک جریان تجاری درآید یا مشکلات دیگری را برای کشور ایجاد کند، وزارت بازرگانی می‌تواند با هماهنگی وزارت پست و تلگراف و تلفن فهرست کالاهای مذکور را برای جلوگیری از ترخیص به گمرک اعلام نماید.


تبصره – ورود‌کالاهای موضوع ماده (۳۸) (بدون انتقال ارز) از طریق پست نیز امکان پذیر می‌باشد.