ماده ۳۷

صدور کالا از طریق پست: ارسال کالا از طریق پست با حفظ جنبه غیر تجـاری باستثنـای کالاهـایی که شرعـاً یـا قانونـاً ممنوع الصدورهستند بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور به هر میزان از لحاظ قیمت با رعایت سایر مقررات مجاز است. چنانچه خروج برخی کالا‌ها از این طریق به صورت یک جریان تجاری در آید وزارت‌بازرگانی می‌تواند فهرست کالاهای مذکور را برای جلوگیری از خروج آن‌ها به ‌گمرک اعلام نماید.

تبصره-سقف میزان کالای خارجی قابل ارسال از طریق پست حداکثر ۸۰ دلار برای هر نفر خواهد‌بود.