ماده ۳۵

برگزاری نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی و ورود و خروج کالاهای نمایشگاهی. الف ـ برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج از کشور: برگزاری نمایشگاه به نام جمهوری اسلامی ایران در خارج از‌کشور و همچنیـن برگـزاری نمایشگـاه بین المللی در داخل کشور به منظور معرفی وعرضه محصولات و فرآورده‌های ایرانی و خارجی منوط به کسب مجوز از وزارت بازرگانی و برگزاری نمایشگاه نظامی منوط به کسب مجوز از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است. ب ـ ورود کالاهای نمایشگاهی: ۱ - ورود موقت کلیه کالاهای نمایشگاهی شرکت کنندگان در نمایشگاههای بین‌المللی داخلی با تأیید وزارت بازرگانی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است. تعهد سفارتخانه‌های ذی‌ربط به جای سپرده نقدی قابل قبول می‌باشد. ۲ - وزارت بازرگانی می‌تواند برای هر یک از‌کالاهای به نمایش گذاشته شده در نمایشگاه بین‌المللی بازرگانی تهران و کلیه نمایشگاههای بین المللی اعم از بازرگانی و تخصصی که توسط یا با مجوز وزارت مربوط در داخل کشور برگزار می‌گردد به تعداد محدود و معین اجازه ترخیص صادر نماید. ج ـ خروج کالاهای نمایشگاهی: کالاهایی که با مجوز وزارت بازرگانی به میزان متعارف به منظور عرضه در نمایشگاههای خارجی، به خارج از کشور ارسال می‌گردد، بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور و بدون سپردن پیمان ارزی با رعایت سایر مقررات، قابل خروج از کشور می‌باشند.