آمار تحلیلی سال 1393

واردات و صادرات

تحليل مقدماتي 

           جداول آماري (تحت برنامه FastReport)

جداول ( فرمت اكسل)
  
                 
 - خودرو و قطعات
            - كشور
             - گمرك
            - كشور _ تعرفه
            - گمرك _ تعرفه
            - گمرك _ كشور _ تعرفه
             - تعرفه
            - ماه _ تعرفه
             - قاره    
             - ماه


            

آمار تحلیلی سال 1392

واردات و صادرات

تحليل مقدماتي 

جداول ( فرمت اكسل)
  
                 - نحوه حمل 
 - خودرو و قطعات
            - كشور
             - گمرك
            - كشور _ تعرفه
             - گمرك _ تعرفه
            - گمرك _ كشور _ تعرفه
             - تعرفه
             - ماه _ تعرفه
             - قاره
             - ماه

 

آمار تحلیلی سال 1391

واردات و صادرات

تحليل مقدماتي 

جداول ( فرمت اكسل)
  
 - خودرو و قطعات
             - كشور
             - گمرك
             - كشور _ تعرفه
             - گمرك _ تعرفه
            - گمرك _ كشور _ تعرفه
             - تعرفه
             - ماه _ تعرفه
             - قاره
             - ماه

آمار تحلیلی سال 1390

واردات و صادرات

تحليل مقدماتي 

جداول ( فرمت اكسل)
  
 - خودرو و قطعات
         - كشور
         - گمرك
         - كشور _ تعرفه
         - گمرك _ تعرفه
         - گمرك _ كشور _ تعرفه
         - تعرفه
         - ماه _ تعرفه
         - قاره
         - ماه
 
 

 

آمار تحلیلی سال 1388

واردات و صادرات

جداول ( فرمت اكسل)
         - نحوه حمل
         - استان توليد كالا
         - خودرو و قطعات
         - كشور
         - گمرك
         - كشور _ تعرفه
         - گمرك _ تعرفه
         - گمرك _ كشور _ تعرفه
         - تعرفه
         - ماه _ تعرفه
         - قاره
         - ماه

تجارت چمداني

ترانزيت  

مسافري 

مناطق آزاد