بانک های اطلاعاتی
 • اطلاعات فرودگاه ها

  بانک اطلاعاتی فرودگاه ها

 • اطلاعات سفارت خانه ها در تهران

  بانک اطلاعاتی سفارت خانه ها

 • اطلاعات اتاقهای بازرگانی
 • اطلاعات رایزن های اقتصادی

  بانک اطلاعاتی رایزن های اقتصادی

 • اطلاعات اتاقهای بازرگانی

  بانک اطلاعاتی اتاقهای بازرگانی

 • اطلاعات اتاقهای بازرگانی
اخبار دنیای صادرات
تحلیل های روز
 • آموزش صادرات :

  صادرات موفق و پایدار تخصص می¬خواهد. ما با گردآوری مطالب کاربردی مفید در زمینه مدیریت بازاریابی، فروش و صادرات و ارایه آن در دو سطح عمومی و تخصصی به روش-های گوناگون متناسب با شرایط مخاطبان، تلاش می¬کنیم انگیزه تلاش برای صادرات و ثمره تلاش صادرکنندگان را افزون نماییم.

  مشاوره صادرات

  صادرات موفق و پایدار برنامه می¬خواهد. ما با همکاری خبرگان، بازرگانان و صادرکنندگان موفق کشور در همه فعالیت¬های صادراتی و مدیریت صادرات در کنار شما هستیم.

  تحقیقات بازار

  صادرات موفق و پایدار اطلاعات می¬خواهد. بزرگترین چالش در مدیریت، تصمیم¬گیری درست و اجرای درست آن است. ما با همکاری تیم¬های مطالعاتی، پژوهشی و اجرایی مجرب در مطالعه و ارزیابی فرصت¬های صادراتی، انتخاب بازارهای هدف صادراتی و برنامه ریزی، اجرا و کنترل برنامه بازاریابی صادرات به شما کمک می¬کنیم.